Splošni pogoji


1. Splošne določbe
Pred uporabo portala ehrana.si in storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev uporabe, preberite spodaj navedene Pogoje poslovanja in pravila, ki veljajo za vsakogar, ki dostopa do spletnega portala in spletne ter mobilne aplikacija ehrana.si. Kdor se poslužuje spletne strani ali aplikacije, prevzame tako splošne poslovne kot tudi uporabniške pogoje. Objavljeno vsebino uporablja vsak na lastno odgovornost. Z uporabo spletnega in mobilnega mesta ehrana.si, vsak uporabnik izkaže, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja. Ob nestrinjanju z njimi, portala, aplikacij in storitev ne sme uporabljati.

Ti splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in določajo pogoje poslovanja, pravice in obveznosti med podjetjem TRILOGIC d.o.o., Ulica borcev za severno mejo 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ehrana.si) in uporabniki, ponudniki obiskovalci in oglaševalci.

Zaradi stalnega izboljševanja in širitve naših storitev si ehrana.si pridržuje pravico, da pogoje uporabe posodobi kadarkoli, ne da bi o tem prej obvestil ponudnike, uporabnike, obiskovalce in oglaševalce. Priporočamo, da jih občasno preverite. Vse spremembe bodo objavljene na spletem mestu ehrana.si in začnejo veljati z dnem objave.

2. Informacije za sodišča, oblasti, osebe javnih organov in tretje osebe
Uporabnik se nepreklicno strinja, da lahko ehrana.si v primeru, če sodišče, oblasti ali tretja oseba domnevajo, da nek uporabnik na spletni strani ehrana.si krši pravila, ki omenjeni strani škodijo, podatke in informacije, ki so znani o uporabniku posreduje sodišču, javnim organom, zlasti organom za telekomunikacije ter drugim. Ehrana.si je upravičena, da takšno dejanje prijavi pristojnim organom.

3. Namen poslovanja ehrana.si in odgovornosti
Prvotni poslovni namen portala ehrana.si je delovanje komunikacijske platforme za različne ponudnike, ki ponujajo dostavo hrane na dom (v nadaljnjem besedilu: ponudnike) in uporabnike. Z internetno in mobilno naročilno platformo ehrana.si je omogočeno spletno naročanje jedi, pijač in podobnih izdelkov različnih ponudnikov vključenih v spletni sistem, za dostavo končnim odjemalcem, uporabnikom. Portal ehrana.si skrbi za posredovanje spletnega naročila od uporabnika spletnega portala ehrana.si do ponudnika dostave hrane na dom.

Natančna vsebina in sestava storitev je spremenljiva. Ehrana.si si prizadeva za ažuriranje vsebine in sestave. Ponuja dostop do informacij o ponudnikih dostave hrane na dom na območju Slovenije in omogoča spletno oddajo naročil pri izbranih ponudnikih (v nadaljevanju: storitve). Ehrana.si sama po sebi ni dostavna služba, ampak ima in vodi spletno naročilno platformo, ki nastopa kot posrednik med končnimi kupci (uporabniki) in ponudniki dostave hrane na dom. Ehrana.si ne ponuja lastnih izdelkov preko naročilne platforme in nikoli ne postane pogodbenik glede na oddana naročila med ponudniki dostave hrane na dom in strankami - uporabniki.

4. Pogodbe in splošna določila za odstop od pogodbe
Ti splošni pogoji dopolnjujejo morebitne pogodbe sklenjene med ponudnikom in upraviteljem in so sestavni del pogodb, ki se nanje sklicujejo. Z registracijo obiskovalcev na ehrana.si je sklenjena pogodba med uporabnikom in ehrana.si glede sprejetja teh Pogojev poslovanja. V primeru razlik med navedenimi splošnimi pogoji in določili pogodbe, veljajo določila pogodbe. Uporabnik lahko z ehrana.si kadarkoli prekine pogodbo. V tem primeru mora poslati obrazec preko elektronske pošte. Ob uporabnikovi prekinitvi pogodbe, lahko ehrana.si odpove in izbriše uporabniški račun.

5. Uporabniki portala in odgovornosti
Uporabnik, ki želi izkoristiti funkcionalnost portala ehrana.si in preko le tega naročati hrano na dom, se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik, pridobi pravico do nakupa - oddaje naročila in avtomatsko sprejme te pogoje ter soglaša z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja osebnih podatkov, na način, ki je opisan v Politiki zasebnosti.

Vsak uporabnik prejme ob registraciji na mobilni telefon, ki ga navede, kodo za aktivacijo registracije. Uporabnik lahko prične z nakupovanjem s potrditvijo kode. Z registracijo potrjujete, da ste posredovali resnične, točne in popolne osebne podatke. Izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano. Ob registraciji prejmete ehrana.si račun, ki je sestavljen iz imena uporabnika in gesla in vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani. Odgovorni ste za zaupno vodenje tega gesla pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb in sprejemate posledice, ki lahko nastanejo, če izberete geslo, ki ga lahko drug uporabnik enostavno ugane ali se ne odjavite iz sistema na računalniku, do katerega imajo dostop tudi drugi. Svetujemo vam, da svojega gesla ne delite z nikomer. Uporabnik je odgovoren za vse uporabe iz njegovega računa. Morebitne kršitve ali zlorabe identitete se prijavi pristojnim organom.

6. Oddano naročilo, izpolnitev in odpoved naročil
Oddano naročilo je potrditev, da naročujete dostavo izdelkov in ste jih dolžni plačati v celoti tistemu dostavljavcu, pri katerem ste na podlagi platforme ehrana.si, naročilo oddali. Sprememba naročila ali roka dobave se lahko izvede najkasneje 3 minute po oddaji naročila, tako, da po telefonu pokličete ponudnika pri katerem ste naročilo oddali. Ponudnik je dolžan v roku, ki ga naročniku potrdi, hrano tudi dostaviti. V izrednih primerih, ko zaradi kakšnih okoliščin naročila ni mogoče dostaviti v določenem času, je ponudnik dolžan o tem naročnika tudi obvestiti. Izpolnitev naročila na podlagi oddanega naročila je vedno stvar ponudnika dostave hrane na dom in uporabnika portala, enako velja za postopek plačila. Ehrana.si nastopa zgolj kot posrednik informacij.

7. Cene in načini plačila
Uporaba storitev platforme ehrana.si je za uporabnike popolnoma brezplačna. Naročeno blago plačate neposredno dostavljavcu ob dostavi z gotovino oziroma z v naprej dogovorjenim drugim načinom plačila. Vse cene na spletnem portalu so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni to drugače zapisano. Cene so takšne kot kotirajo na tej spletni strani, le v nekaterih primerih lahko izključujejo stroške dostave oziroma embalaže. V tem primeru bo s strani ponudnika manjkajoči znesek dodan skupni ceni. Informacije o ceni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ceniki na portalu ehrana.si so zgolj informativne narave.

Portal vsebuje veliko število menijev in izdelkov, zato je vedno mogoče, da imajo nekateri navedeno napačno ceno ali naziv. Trudimo se, da je napak čim manj, toda ne zagotavljamo pravilnosti in nismo obvezani do nikakršnega nadomestila v zvezi z nepravilno ceno oziroma drugimi nepravilnostmi.

8. Dostopnost
Uporabniku je znano, da je delovanje storitev, ki jih ponuja ehrana.si odvisno od pravilnega delovanja prepredenih mrež telekomunikacijskih in internetnih storitev, ki delujejo neodvisno od ehrana.si. Prav tako je dostopnost ponujenih produktov/izdelkov na ehrana.si odvisna od ponudnikov in se lahko spreminja. Ehrana.si si prizadeva ohranjati dostopnost do storitev in izdelkov na visokem nivoju.

9. Prepovedi
Ehrana.si je upravičena do tega, da uporabniku zapre račun in mu izbriše posredovane oziroma shranjene vsebine, če je uporabnik posredoval ali shranjeval prepovedane vsebine. Prav tako si ponudnik pridržuje pravico, da kadar koli, za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, ukine uporabniški račun posameznika, če meni, da je to potrebno. Ehrana.si si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila ali razlage odstrani ali spreminja uporabniške komentarje. Za komentiranje je dovoljena uporaba slovenskega in angleškega jezika, komentarji v drugih jezikih bodo odstranjeni.

10. Kršitve
Ehrana.si ima pravico uporabniku onemogočiti uporabo spletnih storitev z izklopom uporabniškega računa in mu zbrisati vse posredovane oziroma shranjene vsebine/podatke, če je uporabnik shranil oziroma posredoval prepovedane vsebine, če uporabnik ob registraciji ni izpolnil svojih obveznosti, oziroma če ehrana.si z utemeljenim razlogom to sumi ali pa če uporabnik s svojo identiteto zavaja ehrana.si.

11. Ponudniki dostave hrane na dom (ponudnik)
Ponudnik storitev na portalu ehrana.si potrjuje in jamči, da je registriran za opravljanje dejavnosti, v okviru katere ponuja blago oziroma storitve preko oziroma na portalu ali tu oglašuje. Ponudnik tudi potrjuje in jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja in soglasja, v primeru, da so za opravljanje dejavnosti taka dovoljenja in soglasja potrebna.
Ponudnik je dolžan upravitelju za objavo na portalu posredovati resnične in natančne podatke, ter posredovane podatke tudi redno ažurirati. Ponudnik se zaveda in potrjuje, da lahko v primeru namerne zlorabe in zavajanja pri ponudbi odgovarja za nastalo škodo. Ponudnik je dolžan naročeno blago uporabniku dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini na dom ali drug naslov in mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Za dostavo na dom se ne šteje puščanje blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja ali dogovorjenega naslova.
Ponudnik potrjuje in jamči, da ima oseba, ki v njegovem imenu, v razmerju do portala oziroma upravitelja, nastopa kot kontaktna oseba in, ki od upravitelja prejme uporabniško ime in geslo za posredovanje podatkov upravitelju, vsa potrebna pooblastila za tako nastopanje. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru spremembe kontaktne osebe o spremembi nemudoma obvestil upravitelja in bo poskrbel za to, da bo tudi nova kontaktna oseba izpolnjevala pogoje iz te točke.

Ponudnik se obvezuje, da je sam odgovoren za svoje geslo in sprejema tudi posledice, ki lahko nastanejo, če izbere geslo, ki ga drug uporabnik enostavno lahko ugane ali se ne odjavi iz sistema, če uporablja računalnik, do katerega imajo dostop tudi drugi. Uporabniško ime in geslo nista prenosljiva, uporablja pa ju lahko na različnih računalnikih.

12. Objava podatkov
Ponudnik soglaša in dovoljuje, da ehrana.si na portalu javno objavi vse posredovane podatke in vzpostavi način, ki omogoča, da tretje osebe oddajo naročilo. Ponudnik soglaša in dovoljuje, da so posredovani podatki in druga dejstva, ki se nanašajo na ponudnika (ponudba, kvaliteta storitev in podobno), na voljo uporabnikom za komentarje, pohvale, kritike, pripombe in ocene. Seznanjen je in sprejema dejstvo, da obstaja možnost, da je objavljeni komentar v nasprotju z interesom ponudnika ter soglaša in priznava, da v takšnem primeru od upravitelja ne bo terjal ukrepanja, razen v primeru dokazljivega protipravnega ali kaznivega dejanja. V tem primeru bi upravitelj ponudniku posredoval tudi obrazloženo mnenje o protipravnem ali kaznivem dejanju ter mu posredoval vse dokaze, s katerimi razpolaga.

Čeprav se upravitelj trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Objavljene informacije o izdelkih na tej spletni strani ne zagotavljajo njihovo dostopnost.

13. Mnenja in komentarji
Ehrana.si omogoča registriranim uporabnikom, da napišejo svoje mnenje, ne odgovarja pa za njihovo vsebino. Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s Pogoji uporabe in upravitelju dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu upravitelja, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice ne izključno in časovno neomejeno prenaša na upravitelja.

14. Prepovedane vsebine
Brez izjeme je na spletnem portalu ehrana.si prepovedano uporabljati ponujene storitve, za oddajanje ali shranjevanje nezakonitih vsebin. Prepovedane storitve so tiste, ki kršijo zakonite prepovedi, vsekakor so to tiste, ki imajo pornografsko, nacistično, žaljivo, rasistično, sovražno do tujcev, poniževalno, še posebej spolno poniževalno, blasfemično (bogokletno), diskriminacijsko, diskreditirajočo, politično ekstremno ali moralno nizkotno vsebino. Prepovedano je tudi uporabljati zasebna sporočila za prenos množičnih sporočil komercialne narave, zlasti za pošiljanje nenaročenih sporočil v skladu z zakonom o telekomunikacijah ali za pošiljanje večjega števila sporočil, v smislu nezaželene pošte ali bombardiranja s sporočili.

15. Izključitev odgovornosti upravitelja
Ponudnik storitev na naročilni platformi ne preverja sprejemljivosti, zakonitosti in celovitosti predstavljenih vsebin, izdelkov in storitev in se ne zavezuje, da bo spletna stran vedno posodobljena. Ehrana.si ne odgovarja, če pride na spletni strani do napake v podatkih ali če ti podatki niso posodobljeni. Lastnosti artiklov, rok dobave ali cene se lahko spremenijo tako hitro, da upravitelj na spletnih straneh ne uspe popraviti podatkov. Ehrana.si opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost.
Ehrana.si ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi ponudniku, uporabniku ali tretjim osebam nastale zaradi neresničnih, napačnih, zavajajočih ali neažurnih podatkov ponudnika. Po najboljših močeh se trudimo zagotoviti najbolj točne podatke, vendar uporabnike portala opozarjamo, da je vsebina zgolj informativnega značaja, zato ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti za njihovo točnost. Ehrana.si si pridržuje pravico do pravopisnih, redakcijskih in drugih popravkov podatkov, ki mu jih posreduje uporabnik, vključno z grafičnim materialom ter do njihove uskladitve s tehničnimi karakteristikami portala.
Ehrana.si ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale ponudniku zaradi delovanja tretjih oseb. Uporabniki, ki na portalu objavljajo komentarje, kritike, pripombe in ocene, delujejo neodvisno od upravitelja, za kar upravitelj ne prevzema kakršnekoli obveznost ukrepanja zoper dejanja uporabnikov portala. Rubrike, kjer lahko uporabniki vpišejo vsebine, so odgovornost uporabnikov, ki te informacije podajo.
Ehrana.si ne zagotavlja stalne razpoložljivosti naročilne platforme oz. neprekinjenega delovanja brez napak. Za izgubo naročil ali podatkov, ne glede na to, kateremu področju pripada, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Upravitelj ne prevzema nobene garancije za delovanje portala ali za časovno obdobje, v katerem bodo podatki, ki se nanašajo na ponudnika, objavljeni na portalu. Pri tehničnih motnjah se bo ponudnik storitev potrudil, da delovanje kar najhitreje ponovno vzpostavi.

Uporaba storitev portala in posredovanje podatkov upravitelju sta prostovoljna. Upravitelj ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi ponudniku nastale zaradi objave podatkov, ki se nanašajo na ponudnika, na portalu ali v drugih sredstvih objavljanja in komuniciranja.

16. Avtorsko pravo
Uporabnik dopušča portalu ehrana.si uporabo njegovih prenesenih oz. shranjenih vsebin v okviru delovanja spletnega portala. Vsi podatki ter ostala gradiva, ki so objavljena na ehrana.si, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in jih uporabnik lahko uporablja zgolj v lastne namene. Podatke ni dovoljeno posredovati naprej brez soglasja avtorjev oziroma lastnikov spletnega portala ehrana.si.

17. Obveznosti in odgovornosti oglaševalcev
Kdor oglašuje na tem spletnem mestu, potrjuje in jamči, da je registriran za opravljanje dejavnosti, v okviru katere ponuja blago oziroma storitve preko ali na portalu. Oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom, ne sme biti nedostojno ali zavajajoče. Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku, na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa so lahko v jeziku narodne skupnosti. Posamezne besede ali krajše besedne zveze v tujem jeziku, ki so zaradi običajne uporabe razumljive večini potrošnikov, se lahko uporabljajo, če predstavljajo sestavni del celostne podobe. Ehrana.si ni pooblaščena za povezovanje med računalnikom uporabnika in strežnikom spletne strani ehrana.si in zato ne krije nobenih stroškov. Prav tako ehrana.si ne jamči za prenos podatkov na tej povezavi.

18. Garancija in jamstvo
Ehrana.si je le posrednik med ponudnikom in uporabnikom. Ehrana.si ne jamči za kakovost, količino in druge aspekte dostavljenega blaga/izdelkov. Kljub temu bo v primeru upravičene pritožbe uporabnika nad ponudnikom blaga, ehrana.si poskusila delovati v korist uporabnika.
Ehrana.si nima vpliva na to, kako ponudniki upravljajo z naročili uporabnikov. Uporabnik se obveže, da zoper ehrana.si ne bo uveljavljal zahtevkov zaradi nedostavljenega ali pomanjkljivo dostavljenega blaga/naročila.
Ehrana.si ni uporabnikom nikoli dolžna odškodnine, ki se uporabniku zgodi zaradi lažje nepazljivosti ali nepazljive povzročitve škode na ehrana.si.

19. Politika zasebnosti
Ehrana.si spoštuje Vašo zasebnost in se zavezuje k varovanju osebnih podatkov vseh obiskovalcev spletnega portala ehrana.si. Pridobljene podatke bomo, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih uporabili v druge namene. Ehrana.si se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani. Da bi preprečili kakršno koli zlorabo pridobljenih podatkov, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov. Internet je navkljub varnostnim ukrepom nepredvidljiv medij, zato ehrana.si ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov.
V spletno informacijskem sistemu ehrana.si obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje. Za zaščito podatkov na teh spletnih straneh ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Podatki, ki jih zbiramo in njihova uporaba

Pri postopku registracije uporabnikov spletnega mesta ehrana.si potrebujemo nekatere vaše osebne podatke: E-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kontakt ter ostale podatke, vnesene v obrazce na spletnem naslovu ehrana.si. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletnem portalu ter administraciji storitev. Ehrana.si ne odgovarja za točnost podatkov vnesenih s strani uporabnikov.

Pridobljene podatke bo ponudnik uporabljal ali razkril le z vašim privoljenjem oziroma v primeru, da je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Z registracijo na spletnem mestu soglašate z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja vaših osebnih podatkov na način, ki je opisan v politiki zasebnosti. Ob izbiri gesla, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani ste odgovorni za zaupno vodenje tega gesla. Svetujemo Vam, da svojega gesla ne delite z nikomer. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva od ponudnika storitev, da njegove osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov ponudnika. V kolikor bi želeli, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta ehrana.si, nam to prosimo sporočite na info@ ehrana.si.

Piškotki Med brskanjem po spletni strani ehrana.si, se piškotki (datoteke z informacijami) nalagajo na vaš trdi disk. Piškoti so majhni deli podatkov, ki jih vaš spletni brskalnik preko strežnika shrani na trdi disk vašega računalnika, z namenom sledljivosti. Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani in sami po sebi ne vsebujejo nobenih osebnih identifikacijskih informacij. Vključujejo varno identifikacijsko kodo, ki jo uporabljamo, da Vaše osebne podatke povežemo z Vami, kadarkoli se ponovno vrnete na naše spletno mesto. Piškotki Vam omogočajo lažjo prijavo in uporabo spletnih strani med prihodnjimi obiski. Če je Vaš brskalnik nastavljen tako, da ne sprejema piškotkov, nekaterih funkcij ali storitev na naši spletni strani ne boste mogli uporabljati. Prosimo upoštevajte, da lahko naši oglaševalci uporabljajo piškotke nad katerimi nimamo nadzora in za njih ne prevzemamo nobene odgovornosti. Za več informacij o piškotkih si lahko ogledate www.microsoft.com/info/cookies.htm. Ta stran vsebuje navodila o tem kako sprejeti, zavrniti ali odstraniti piškotke. Spremembe naše politike zasebnosti Zaradi stalnega izboljševanja in širitve naših storitev, se lahko ta politika zasebnosti spremeni, zato Vas prosimo, da jo občasno preverite. Vse spremembe naše politike zasebnosti, bodo objavljene na spletni strani in stopijo v veljavo z dnem objave. Kontakt V primeru vprašanj, pripomb ali zahtev v zvezi z našo uporabo Vaših podatkov, smo za Vas dosegljivi preko spletnega obrazca, na e-poštnem naslovu info@ ehrana.si.

20. Pravni poduk
Z oddajo naročila smatramo, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala ehrana.si in jih v celoti sprejema. V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih splošnih Pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Ljubljani.

21. Pritožbe in spori
Ehrana.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@ehrana.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno (veljavnost od 10.09.2013).

22. Pošiljanje reklamne elektronske pošte
Vsak uporabnik, ki se registrira na spletni strain www.ehrana.si ali mobilni aplikaciji ehrana, dovoljuje podjetju Trilogic d.o.o., ki je skrbnik spletnega portala ehrana.si, da mu na elektronski naslov, ki je bil naveden pri registraciji, občasno pošilja reklamna elektronska sporočila, kjer bodo predstavljene novosti, posebne ponudbe, akcije ali splošne novice o dogajanju na portalu ehrana.si. V vsakem reklamnem elektronskem sporočilu ima uporabnik možnost, da se s klikom na povezavo odjavi od prejemanja tovrstne reklamne elektronske pošte.

Uporaba piškotkov
ehrana.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.